Privacy Policy

DATASKYDDSPOLICY

Mobilplanetens Dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur och varför Mobilplaneten samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter mot Mobilplaneten och hur du kan göra för att utnyttja dina rättigheter. Om du har några frågor angående denna policy eller kring hur Mobilplaneten arbetar kring dataskydd kan du kontakta oss via e-mail på info@mobilplaneten.com.
För att kunna erbjuda dig de tjänster som Mobilplaneten tillhandahåller behöver vi behandla dina personuppgifter enligt denna policy. Vi ser alltid till att informationen vi samlar in om dig och personuppgiftsbehandlingen sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt, alltid med hänsyn till din integritet.

Innan du använder våra tjänster eller använder vår hemsida är det viktigt att du läser denna policy och om det är något du inte förstår kontakta oss på adressen ovan. Om du fortsätter använda tjänsterna som Mobilplaneten tillhandahåller innebär det att du förstått innehållet i denna policy i sin helhet samt att Mobilplaneten får kontakta dig elektroniskt.

Den här policyn gäller för alla tjänster som Mobilplaneten tillhandahåller, men vi kan även komma att tillhandahålla ytterligare personuppgiftsbilagor relaterat till specifika tjänster.

Vilka typer av personuppgifter och information samlar vi in?

Information som du själv ger till oss. I samband med att du skapar ett konto i Mobilplaneten eller i och med användandet av tjänster som tillhandahålls av Mobilplaneten , kan du komma att direkt eller indirekt ge Mobilplaneten information om dig själv. Detta kan inkludera:

 • Identitets- och personinformation– namn, personnummer, födelsedatum, medborgarskap och annan typ av identifikationsdata
 • Kontaktinformation – leverans- och fakturaadress, e-mailadress, telefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation – bankkontonummer, betalkortsinformation (kortnummer, utgivande bank, giltighetsdatum och CVV-kod) fakturainformation etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder några av de tjänster som Mobilplaneten tillhandahåller (exempelvis när du utför ett köp i butik eller online eller lägger till ett nytt betalkonto) kan följande information samlas in:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om tidigare köp– detaljer kring till de transaktioner och köp som genomförts.
 • Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Finansiell information – en kreditupplysning inkluderat din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Information om hur du använder Mobilplaneten – hur du interagerar med våra tjänster, svarstider, eventuella fel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – t.ex. IMEI-nummer och eventuella andra unika enhetsidentifierare, MAC-adress, IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, skärmupplösning, tidszon, operativsystem, plattform och liknande information.
 • Geografisk information – din geografiska placering.
 • Information från sociala nätverkstjänster – i de fall där du har anslutit sådana tjänster till Mobilplaneten .

Informationen som du tillhandahåller Mobilplaneten och informationen vi samlar in om dig är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med Mobilplaneten , den övriga informationen vi samlar in är generellt sett är nödvändig för andra syften beskrivna nedan.

Varför och hur använder Mobilplaneten din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra de tjänster som Mobilplaneten erbjuder. Automatiserat beslutsfattande nedan innebär att en dator fattar beslut som har eller kan ha rättliga eller liknande följder för dig, detta till exempel styrkande eller avslag på en kontoansökan. På följande lagliga grunder behandlar Mobilplaneten dina personuppgifter:

Syftet med behandlingen

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter samt hålla dessa uppdaterade

För att administrera dina köp och betalningar och upprätthålla kundförhållandet, detta för att till exempel uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, detta genom till exempel interna eller externa kreditbedömningar.

För analyser vid till exempel felsökningar, testning, data- och kundanalys, utveckling och administration av Mobilplaneten tjänster och för övriga statistiska ändamål.

För att tillförsäkra att våra tjänster presenteras på ett lämpligt och effektivt sätt för dig och din enhet.

För att kunna erbjuda de tjänster som Recycletroop tillhandahåller på ett tryggt och säkert sätt samt förhindra missbruk av tjänsterna

För att utföra riskanalys, i syfte att förhindra bedrägerier och riskhantering.

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

För att kunna kommunicera med dig angående använda tjänster eller andra tjänster och produkter som vi tror kan vara av intresse för dig
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om

åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav]

Laglig grund för behandlingen

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

Andra berättigade intressen

Andra berättigade intressen

För att kunna följa tillämplig lagstiftning

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

För att kunna kommunicera med dig angående använda tjänster eller andra tjänster och produkter som vi tror kan vara av intresse för dig
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om

åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav

Automatiserat beslutsfattande innebär att en dator tar automatiska beslut som har eller kan ha rättslig inverkan på dig. Detta används i samband med våra processer relaterat att bedöma kreditrisk. Dessa beslut kan vara baserade på en kombination av din transaktionshistorik och information från externa kreditupplysningsbolag. Även om detta är en automatiserad process har du alltid rätt att kontakta oss för att manuellt hantera ditt ärende.

Vi använder oss av profilering baserad på dina personuppgifter och din transaktionshistorik för att analysera vilka tyder av tjänster som vi ska erbjuda dig. Vidare använder vi profilering för att anpassa de marknadsföringsbudskap som vi kommunicerar till dig. Du kan när som helst kontakta Mobilplaneten genom att maila info@mobilplaneten.se och informera om att du inte önskar sådan form av kommunikation.

Kommunicera med dig

Mobilplaneten kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda tjänster, kampanjer, tävlingar, kundnöjdhetsundersökningar eller andra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta kan ske i form av direktreklam via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. När du mottar sådan information kommer du alltid erbjudas möjligheten att säga nej till fortsatt sådan kommunikation eller så kan du också när som helst kontakta Mobilplaneten genom att maila info@mobilplaneten.se och informera om att du inte önskar sådan form av kommunikation.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt nedan. I samband med detta vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

 • Leverantörer och underleverantörer som bolag inom Mobilplaneten gruppen. Mobilplaneten kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
 • Handlare.
 • Mobilplaneten kan komma att dela till den handlaren vilken du gör ett köp hos, sådana personuppgifter som är nödvändiga för att handlaren ska kunna utföra och administrera ditt köp, inklusive för eventuell administration av kundklubbar och medlemskap samt hantering av tvister. För de personuppgifter som delas med handlare gäller handlarens dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.
 • Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. I samband med att du ansöker om en av Mobilplaneten betalningsmetoder kan dina personuppgifter komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet, men även för att bekräfta din identitet och adress.
 • Inkassobolag. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande.
 • Myndigheter. Mobilplaneten kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på en sådan laglig skyldighet är att lämna information relaterad till motverkandet av penningtvätt och terroristfinansiering.
 • Övriga. Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor (gäller enbart för web- och mobilapplikationsanvändare)
 • Avyttring. Mobilplaneten kan komma att dela din information till tredje parter:
  • För det fall att Mobilplaneten säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Mobilplaneten komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
  • Om Mobilplaneten eller en väsentlig del av Mobilplaneten tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Mobilplaneten kunder komma att delas som en del av en sammanslagning eller överlåtelse

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Utgångspunkten för vår behandling av din data är att den ska ske inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom Mobilplaneten gruppen eller av annan leverantör eller underleverantör. I de fall kommer Mobilplaneten är göra sitt yttersta i att säkerställa att din data skyddas, genom att vidta alla rimliga legala, fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Observera att trots vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information är inget datorsystem, nätverk, webbsida etc. helt säker.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Ett exempel på lagringstid är relaterat att förebygga, upptäcka och utreda penningtvätt, terrorismfinansiering och bedrägerier där information behöver i lagras minst fem (5) år efter att affärsförbindelsen upphörde.

Vilka rättigheter har du ?

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att invända. Du har rätt att invända mot den behandling vi gör på grunden berättigat intresse. Vi kommer då att göra en avvägning och finns det grund för berättigat intresse kan vi komma att fortsätta med hanteringen.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Mobilplaneten som betalinstitut som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hur använder Mobilplaneten cookies och liknande tekniker?

Cookies, webbsignaler och liknande spårningstekniker används för att säkerställa att vi kan leverera en så bra tjänst som möjligt. För att läsa mer om hur Mobilplaneten använder cookies och liknande, se vår cookie notice.

Kontaktuppgifter

Recycletroop Intl. AB (“Mobilplaneten”) är ett svenskt aktiebolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559015-1576. Bolaget har sitt säte påRichertsgatan 8, 41270 Göteborg, Sweden

Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kan du i första hand vända dig till vår kundservice som hjälper dig att få kontakt med rätt person för att bemöta ditt klagomål.

Mobilplaneten har ett dataskyddsombud och vi har också ett team av kundservicemedarbetare med fokus på dataskyddsfrågor. För frågor kring hur vi arbetar kring dataskydd och hur vi hanterar dina personuppgifter så får du mer än gärna ställa dina frågor direkt till vår kundservice. Du når dem enklast genom att skicka ett mail till Mobilplaneten kundservice på info@mobilplaneten.se.

Personuppgiftsansvarig är:
Recycletroop Intl. AB
559015-1576
Richertsgatan 8
41270 Göteborg

Mobilplaneten är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Mobilplaneten följer svensk dataskyddslagstiftning.

Besök www.mobilplaneten.se för mer information om Mobilplaneten.